Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

VahHyn Oy

Saarnitie 12

20700 Turku

2. Rekisterin nimi

VahHyn Oy vuokrausrekisteri/mainosrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste

Vuokraustoiminta
Henkilötietoja käytetään asiakkuussuhteeseen liittyvien varausten ja vuokrausten hallintaan.

Markkinointi
Henkilötietojen käsittely perustuu VahHyn Oy:n perusteltuun ja oikeutettuun intressiin viestiä ja markkinoida palveluistaan liiketoimintansa edistämiseksi. Tämän oikeutetun edun mukaisesti henkilötietoja voidaan käyttää VahHyn Oy:n mahdollisille tuleville asiakkaille sekä entisille asiakkaille suunnattuun markkinointiin. Tietyissä tapauksissa henkilötietojen käsittely voi perustua myös rekisteröidyn suostumukseen vastaanottaa markkinointiviestintää.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, rekisterinpitäjän toimintojen kehittämiseen, asiakasviestintään ja markkinointiin.

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin luvan- ja kiellonvaraisesti rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin ja muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

  • etu- ja sukunimet
  • yhteystiedot, kuten osoitetiedot, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
  • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus ja salasana
  • vuokraushistoria, kuten vuokratut perävaunut
  • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

Vuokrauksen ajan ja kahden viikon ajan vuokrauksen päätyttyä rekisteri sisältää myös seuraavat tiedot vuokraajasta:

  • henkilötunnus
  • ajoneuvon rekisterinumero

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot kerätään asiakkaalta varauksen, rekisteröitymisen tai sivustolla käynnin yhteydessä Internet-sivulla sekä vuokrauksen noutohetkellä vuokrauspaikassa.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Henkilötietoja voidaan myös luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tahoille, joilla lainsäädännön mukaan on oikeus henkilötietojen saantiin.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niiden käsittely on tarpeen kerättyjen henkilötietojen käyttötarkoituksia varten, ellei rekisteröity ole peruuttanut mahdollisesti antamaansa suostumusta. VahHyn Oy ylläpitää henkilötietoja ja poistaa tai anonymisoi tarpeettomia tietoja säännöllisin väliajoin. Henkilötiedot poistetaan rekisteristä tai anonymisoidaan heti, kun niiden käsittelylle ei ole enää tarvetta tai käsittelyperustetta taikka se ei ole enää tarpeellista lain, asetuksen taikka muun viranomaislähteen määräämän velvoitteen täyttämiseksi.

9. Tietoturva

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa. Aineistoa käsittelevät ainoastaan sellaiset henkilöt, joilla on käsittelyyn perusteltu syy osana työtehtäviään.

Tietojärjestelmät on suojattu erilaisin organisatorisin ja teknisin menetelmin ulkopuoliselta pääsyltä. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana, jolla hän kirjautuu järjestelmään. Tietoihin on pääsy ainoastaan niillä henkilöillä, jotka käsittelevät kyseisiä henkilötietoja osana työtehtäviään.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tässä tietosuojaselosteen kohdassa 11 annettujen ohjeiden mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterissä oleva, rekisterin tarkoituksen vastainen, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistuksi tai poistetuksi. Rekisteröity voi esittää oikaisemista tai poistamista koskevan pyynnön tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, joita rekisterinpitäjä kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. VahHyn Oy voi kieltäytyä toteuttamasta pyyntöä laissa säädetyin perustein.

Oikeus peruuttaa annettu suostumus

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä VahHYn Oy:lle kohdan 11 mukaisesti.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut rekisteriin tietoja, joita käsitellään VahHyn Oy:n ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneluettavassa muodossa, ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle (jos se on teknisesti mahdollista).

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos Vuokravaunut.fi ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

11. Yhteydenotot

Tietosuojavastaava / rekisterin yhteyshenkilö
Ville Hynninen/VahHyn Oy
Saarnitie 12 20700 Turku
hynninen.ville [at] gmail.com

Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä yllä olevaan henkilöön kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa.